Open Table Of Contents

LOENG5 JI4 GWAN3

../../_images/loeng5ji4gwan3.jpg

Definition: Two extremes pole

Traditional Writing: 兩儀棍

Cantonese: [loeng5 ji4 gwan3]

Also known as: Leung Yee Gwun


兩儀棍