Open Table Of Contents

JIU1 JIU3 TAN1 TOU3 SAU2 JIU3 CAM4 BIU1

Definition: Waist has to be flexible to swallow and spit, Hands have to be sunk and thrusting.

Traditional Writing: 腰要吞吐 手要沉標

Cantonese: [jiu1 jiu3 tan1 tou3 sau2 jiu3 cam4 biu1]

Also known as: Yiu Yiu Tun To; Sao Yiu Chum Biu


腰要吞吐 手要沉標